Edunvalvonta

NLY keskittyy erityisesti vastikään valmistuneiden ja erikoistuvien lääkärien edunvalvontaan. NLY vaikuttaa Lääkäriliitossa sekä Duodecimissa, että paikallisesti yliopistoilla sekä laajasti eri yhteistyökumppaneiden kautta.

NLY:n edunvalvonnasta vastaavat yhdistyksen hallituksen johdolla NLY:n valiokunnat.

Valiokunnat

Edunvalvontavaliokunta (Eva) seuraa erityisesti työolosuhteita ja työsopimusten ehtoja. Ajankohtaisesti edunvalvontavaliokunta valmistelee nuorten lääkärien kantaa Lääkärisopimuksen neuvotteluihin keväälle 2020.

Koulutusvaliokunta (Kova) työskentelee erikoislääkärikoulutuksen parantamiseksi. Ajankohtaisesti uudistuksen alla on erikoistumiskoulutuksen rakenne, erikoislääkäriuudistuksen hakumenettelyä pilotoidaan ja lisäksi NLY on jo kahden vuoden ajan kerännyt palautetta koulutuksen laadusta Koulutuspaikkakyselyn avulla.

Terveyspoliittinen valiokunta (Terpo) valmistelee NLY:n lausunnot yleisistä terveyspoliittisista kysymyksistä, mm hoitajareseptinlaajentamisesta sekä vastaa NLY:n vaikuttajaverkostoista ja vaalityöstä.

NLY:n saavutuksia edunvalvonnassa

Kaksoislaillistuksen poisto

Lääkäreiden niin kutsuttu kaksoislaillistus poistui 1.5.2011 ja perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen (PTH) nimi muuttui yleislääketieteen erityiskoulutukseksi. YEK (Specific training in general medical practice) perustuu EU-direktiiviin 2005/36/EY. Yleislääketieteen erityiskoulutus on edellytys oikeudelle toimia yleislääkärinä sosiaaliturvajärjestelmän piirissä Euroopan Unionin jäsenvalti- oissa. Suomessa tätä ei vaadita. NLY oli aktiivisesti mukana uudistusta työstäneessä ja esittäneessä työryhmässä.

Erikoistuvan lääkärin palkka on kohtuullisen hyvä verrattuna useimpiin Euroopan maihin.

Monissa Euroopan maissa lääkäreiden peruspalkat ovat samaa tasoa tai merkittävästi huonommat (Itä-Euroopan maat) kuin Suomessa. Euroopassa erillisiä päivystyskorvauksia ei yleensä makseta, sillä ne sisältyvät peruspalkkaan.

Virkaehtosopimuksia solmittaessa NLY on pitänyt huolta erityisesti erikoistuvien lääkäreiden ja lääketieteen kandidaattien palkkatasosta. 1.1.2012 erikoistuvien 2 ja 4 vuoden palkkaportaat poistettiin ja tilalle tuli 3 vuoden porras. Tähän kolmeen vuoteen lasketaan kaikki se työ, jonka laillistettu lääkäri on tehnyt lääkärin tehtävässä. Tuolloin erikoistuvien lääkärien palkka nousi 8–16 %. Kunnallisessa lääkärien virkaehtosopimuksessa 2014–2016 puolestaan sovittiin päivystyskorvauksien uudistuksista. Tuolloin koko korotus käytettiin päivystyskorvausten nostamiseen. NLY oli ajamassa tätä asiaa, sillä erikoistuvat lääkärit tekevät merkittävän osan maamme päivystyksistä.

Erikoistuvien lääkäreiden edunvalvonta

STM:n siirtotyöryhmälle tekemämme muistiossa esitimme jo vuonna 2012 erikoislääkärikoulutukseen koulutusputkia, pehmeiden ohjauskeinojen keskeisyyttä erikoisalaa valittaessa ja muita osaamisen arviointimenetelmiä kuin erikoislääkäritentti. Nämä kaikki tavoitteet löytyvät vuonna 2016 hyväksytystä sosiaali- ja terveysministeriön laatimasta toimenpideohjelmastaerikoislääkärikoulutuksen uudistamisesta.

Työpaikoilla on tuutorilääkäreitä ja (joskus päivitetty) perehdytyskansio

NLY on ainoa taho, joka on jatkuvasti pitänyt nuorten lääkäreiden tuutor- ja perehdytystarvetta esillä suoraan työnantajien suuntaan.

Tiedottaminen erikoistuvia lääkäreitä koskevista asioista.

NLY:n uutiskirjeen, blogin ja some-kanavien kautta saat uusimma tiedon erikoistuvia lääkäreitä koskevista asioista.

Laadukkaiden koulutusten, kuten NuoriLääkäripäivien järjestäminen.

NLY järjestää vuosittain paikallisten pienryhmäkoulutusten lisäksi NuoriLääkäripäivät, ainoan vastavalmistuneille lääkäreille kohdistetun tapahtuman.

Konkreettisten neuvojen jakaminen työelämän ongelmiin.

NLY:n blogista tagin Lääkäri työssä takaa löydät löydät hyödyllisiä artikkeleita

Myös ulkomailla opiskelevien suomalaisten tavoittaminen.

Ulkomailla opiskelevat ovat tervetulleita NLY:n jäseniksi ilman turhaa byrokratiaa.

Erikoistumiskoulutuksen laadusta kiinnostuneita sosiaali- ja terveysministeriötä myöten.

NLY ainoana järjestönä pitää erikoistuvien koulutuksen laatua esillä.

Erikoislääkäritenttipäivien karsimisen estäminen.

Tentti järjestetään edelleen kolme kertaa vuodessa.

Lisää edunvalvonnasta