Edunvalvonta

Nuorten Lääkärien Yhdistys on kaikille lääkäreille, joiden työura on vielä kesken. NLY keskittyy erityisesti erikoistuvien lääkärien edunvalvontaan. Kaiken tekemisemme tavoitteena on parantaa lääkärien arkea ja siten samalla varmistaa Suomeen paras mahdollinen terveydenhuoltojärjestelmä. Yhdistyksen arvoja ovat kollegiaalisuus, asiantuntijuus ja ennakkoluulottomuus. Tutustu strategiaan täällä.

Mihin NLY on vaikuttanut?

Kaksoislaillistuksen poisto

  • Lääkäreiden niin kutsuttu kaksoislaillistus poistui 1.5.2011 ja perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen (PTH) nimi muuttui yleislääketieteen erityiskoulutukseksi. YEK (Specific training in general medical practice) perustuu EU-direktiiviin 2005/36/EY. Yleislääketieteen erityiskoulutus on edellytys oikeudelle toimia yleislääkärinä sosiaaliturvajärjestelmän piirissä Euroopan Unionin jäsenvalti- oissa. Suomessa tätä ei vaadita. NLY oli aktiivisesti mukana uudistusta työstäneessä ja esittäneessä työryhmässä.

Erikoistuvan lääkärin palkka on kohtuullisen hyvä verrattuna useimpiin Euroopan maihin.

  • Monissa Euroopan maissa lääkäreiden peruspalkat ovat samaa tasoa tai merkittävästi huonommat (Itä-Euroopan maat) kuin Suomessa. Euroopassa erillisiä päivystyskorvauksia ei yleensä makseta, sillä ne sisältyvät peruspalkkaan.
  • Virkaehtosopimuksia solmittaessa NLY on pitänyt huolta erityisesti erikoistuvien lääkäreiden ja lääketieteen kandidaattien palkkatasosta. 1.1.2012 erikoistuvien 2 ja 4 vuoden palkkaportaat poistettiin ja tilalle tuli 3 vuoden porras. Tähän kolmeen vuoteen lasketaan kaikki se työ, jonka laillistettu lääkäri on tehnyt lääkärin tehtävässä. Tuolloin erikoistuvien lääkärien palkka nousi 8–16 %. Kunnallisessa lääkärien virkaehtosopimuksessa 2014–2016 puolestaan sovittiin päivystyskorvauksien uudistuksista. Tuolloin koko korotus käytettiin päivystyskorvausten nostamiseen. NLY oli ajamassa tätä asiaa, sillä erikoistuvat lääkärit tekevät merkittävän osan maamme päivystyksistä.

Erikoistuvien lääkäreiden edunvalvonta

  • STM:n siirtotyöryhmälle tekemämme muistiossa esitimme jo vuonna 2012 erikoislääkärikoulutukseen koulutusputkia, pehmeiden ohjauskeinojen keskeisyyttä erikoisalaa valittaessa ja muita osaamisen arviointimenetelmiä kuin erikoislääkäritentti. Nämä kaikki tavoitteet löytyvät vuonna 2016 hyväksytystä sosiaali- ja terveysministeriön laatimasta toimenpideohjelmasta erikoislääkärikoulutuksen uudistamisesta.

Työpaikoilla on tuutorilääkäreitä ja (joskus päivitetty) perehdytyskansio

  • NLY on ainoa taho, joka on jatkuvasti pitänyt nuorten lääkäreiden tuutor- ja perehdytystarvetta esillä suoraan työnantajien suuntaan.

Tiedottaminen erikoistuvia lääkäreitä koskevista asioista.

Laadukkaiden koulutusten, kuten NuoriLääkäripäivien järjestäminen.

Konkreettisten neuvojen jakaminen työelämän ongelmiin.

Myös ulkomailla opiskelevien suomalaisten tavoittaminen.

  • Ulkomailla opiskelevat ovat tervetulleita NLY:n jäseniksi ilman turhaa byrokratiaa.

Erikoistumiskoulutuksen laadusta kiinnostuneita sosiaali- ja terveysministeriötä myöten.

  • NLY ainoana järjestönä pitää erikoistuvien koulutuksen laatua esillä.

Erikoislääkäritenttipäivien karsimisen estäminen.

  • Tentti järjestetään edelleen kolme kertaa vuodessa.