Suomen Lääkäriliiton vaalit

Valitse parempaa lääkärin arkea - äänestä NLY:tä Lääkäriliiton vaaleissa

Suomen Lääkäriliiton korkein päättävä elin, 60-jäseninen valtuuskunta, valitaan kolmivuotiskaudelleen 21.9.–26.10.2018. Lääkäriliiton valtuuskunta päättää Lääkäriliiton toiminnan suunnasta. Jokainen ääni on tärkeä!

NLY:n vaaliteesit:

Ammattilaiset ansaitsevat autonomiaa. Turvataan lääkäreille mahdollisuuden tasapuoliseen työn, perheen ja vapaa-ajan yhdistämiseen ja suojella lääkäreiden työssä jaksamista. Hyvinvoiva lääkäri on olennainen osa potilasturvallisuutta. Lääketieteen monipuolistuessa erikoistumispalveluiden tulee kertyä jo 20% kuukausittaisesta työajasta, jolloin mm. tutkimuksen ja kliinisen työn yhdistäminen helpottuu.

Oppiminen ei lopu tutkintotodistukseen - kouluttautumisen on oltava osa työtämme! Jokaisella lääkärillä uratilanteesta ja työpaikasta riippumatta tulee olla työaikana oikeus säännölliseen koulutukseen, ohjaukseen ja mentorointiin. Kliinisten opettajien korvaamaton panos tarvitsee nykyistä enemmän arvostusta: ansion tulisi kannustaa opetustyöhön.

Lääkärin on saatava riittävästi lepoa! Päivystävällä lääkärillä tulisi olla mahdollisuus tasata työ 40:een viikkotuntiin, mutta myös päivystää paljon niin halutessaan. Päivystysyötä edeltävä työpäivä tulee saada palkalliseksi vapaaksi.

Sanotaan yhdessä ei määräaikaisten virkasuhteiden ketjuttamiselle! Erikoistuvien ja nuorten erikoislääkäreiden määräaikaisuuksien ketjuttamisen on loputtava. Virkamääräyksen tulee vastata erikoistuvan palveluksen tai erikoislääkärin työpanoksen todellista tarvetta. Yksityissektorille tarvitaan työehtosopimus ja ammatinharjoittajana toimiminen tulee turvata myös jatkossa.

Työoikeudet kuuluvat kandeille jatkossakin. Oikeus toimia lääkärin sijaisena opiskeluaikana on ehdoton edellytys taitavaksi kliinikoksi kasvamisessa.

Lisätietoa vaaleista löydät myös Lääkäriliiton omilta sivuilta.

Kaikissa vaaleihin liittyvissä asioissa mielellään lisätietoja antavat Teemu Trygg (teemu.trygg@nly.fi) ja Anni Saukkola (anni.saukkola@nly.fi).

P.S. NLY:n kevään valtuuskuntavaalin tulokset löydät täältä.