Tehtävien vaativuuden arviointi (TVA) on käytössä useilla aloilla. Siinä yleensä otetaan huomioon työntekijän koulutustaso, tehtävien fyysinen ja psyykkinen vaativuus, yhteistyötaidot asiakkaita ja työtovereita kohtaan. Työtehtävien arviointi ymmärrettävästi vaihtelee työpaikasta toiseen ja sen tekeminen on vaatinut varsin paljon aikaa ja monesti yhteistyötä eri liittojen välillä. Näistä lähtökohdista moni voikin pohtia, miksi tehdä asiaa, joka vaatii aikaa ja resursseja

Taustalla lienee tuloerojen kaventaminen mutta toisaalta yhdenvertaisuuden vaaliminen. Itse näen mahdollisuuden palkkaerojen, jopa merkittävienkin, perusteluun, jos arviointi on tehty oikein.

Tehtävien vaativuuden arviointiin ei ole voimassa olevassa lääkärisopimuksessa yleisiä ohjeita. Nykyinen sopimus on voimassa 31.1.2018 saakka. Lääkäriliitossa suunnitellaan uusia palkkausmalleja ja näistä varmasti kuullaan lähikuukausien aikana lisää. Suunnitelmissa on, että nykyisten palkkausmallien tilalle tulisi mahdollisesti kaksi mallia, joista toinen olisi toimenpidekeskeisempi, ja toinen perinteisempi kokonaispalkkamalli. Nykyään terveyskeskuksissa on kohtuullisen kirjava palkkausjärjestelmä. Uusia palkkamalleja on kehitetty, joista osa perustuu potilaskäyntien vaativuuteen ja osa malleista on kokonaispalkkaan perustuvia.  Omalääkärisopimuksen piirissä olevat terveyskeskukset ovat vähentyneet  viime vuosituhannen huippuvuosista roimasti. Omalääkärisopimus tulee häviämään lääkärisopimuksesta uusien palkkausmallien sekä uuden sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen myötä.

Nykyiset palkkausjärjestelmät ottavat huonosti, jos lainkaan, huomioon erikoislääkärien palkkakehityksen. Erikoistuville on oma porrastettu palkankehitys palveluvuosien mukaan. Erikoislääkäriksi valmistuttua ollaan palkkahuipussa. Tämän jälkeen toki tehtävien muuttuminen voi palkankehitykseen  vaikuttaa suotuisasti mutta pelkästään se jättää huomioimatta kokemuksen, näkemyksen ja vastuunkannon kertymisen palkkauksessa samoissa tehtävissä. Pelkät palveluvuodet eivät riitä mittariksi ainakaan työantajapuolelle, vaikka toisaalta soisi kaikille tasapuolisen palkkakehityksen. Vuosia pitkä työkokemus yksin ei takaa ammattitaitoa. Tehtävien vaativuuden arviointi voisi toimia tällaisena palkkakehityksen turvaajana ja mittarina ammatilliselle pätevyydelle erikoislääkärin uralla. Suurimpana haasteena tässä on kuitenkin yhteisten kriteereiden löytäminen.

Mikä yhdistää ammattikuntaamme erilaisilla työpaikoilla? Mikä yhdistää viittäkymmentä erialan erikoislääkäriä  ja heidän ammattillista kehitystään, ja kuinka se voitaisiin yhdistää positiiviseen palkkakehitykseen?  Tehtävien vaativuuden arviointi parhaimmillaan on kannustin oman itsen kehittämiseen ja oman  osaamisen esille tuomiseen. Arviointikriteereiden tulisi olla yhtenäiset  kaikille erikoisaloille ja työpaikoille. En näe järkevänä,että jokaiselle työpaikalle ruvettaisiin laatimaan omia kriteereitä ja malleja, koska prosessi on työläs ja aikaavievä, ja johtaisi kirjavuuteen ja mahdollisesti työntekijän eriarvoisuuteen.

 

Antti Sandén

yleislääketieteen erikoislääkäri
osastonlääkäri,  Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä
NLY edunvalvontavaliokunnan jäsen