Strategia

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen valtuuskunta hyväksyi yhdistykselle päivitetyn strategian kevätkokouksessaan 2016.

Unelma

Hyvä lääkärin arki

• Potilaalle parhaassa järjestelmässä myös lääkärit voivat työssään hyvin. Lääkäri kuuluu lääkärin töihin!
• Vastuu terveyden edistämisestä sekä terveyspalveluiden rahoittamisesta ja järjestämisestä on ensisijaisesti julkisella terveydenhuoltojärjestelmällä. Tavoitteenamme ovat terveyttä tuottavat, näyttöön perustuvat, niin potilaiden kuin erilaisten tuottajien kannalta tasa-arvoiset ja kansalaisten saatavilla olevat palvelut.
• Toimiva perusterveydenhuolto on edellytys potilaan hyvälle hoidolle ja hoidon jatkuvuudelle. Terveydenhuollon yksiköiden on toimittava saumattomassa yhteistyössä potilaan parhaaksi ilman byrokratian tai tiedonkulun aiheuttamia raja-aitoja.
• Kunnioitamme potilaan valinnanvapautta ja kannustamme terveysongelmien ennaltaehkäisyyn. Ehkäisemme tarpeetonta medikalisaatiota ja terveydenhuollon juridisaatiota.

Strategia - Hyvä lääkärin arki

Aki Rask/Akifoto

Hyvinvointi on avain parhaaseen mahdolliseen työtulokseen

Halusimme korvata perinteiset visio ja missio –termit unelmalla ja tehtävällä. Unelma käsittää niin yhdistyksen kokeneempien kuin nuorempienkin aktiivien näkemyksen ”parhaasta mahdollisesta terveydenhuoltojärjestelmästä”. Lakiehdotusten lausunnoissa painotamme seikkoja, jotka mahdollistavat unelmaa edistävien seikkojen toteutumisen terveydenhuollossa. Medikalisaatio ja juridisaatio nähdään ristiriitaisina ja terveydenhuollon ydintä uhkaavina uusina suuntauksina, joita yhdistys haluaa ehkäistä. Olemme aloitteellisia ja otamme osaa muun muassa näistä aiheista käytävään julkiseen keskusteluun. Mottoon hyvä lääkärin arki kiteytyy ajatus, jonka mukaan lääkärin hyvinvointi omassa arjessaan on avain parhaaseen mahdolliseen työpanokseen, jolloin puolestaan potilas saa parhaan mahdollisen hoidon ja avun.

Moniammatillisessa työyhteisössä lääkäri voi keskittyä lääkärin tehtäviin. Tarkoituksenmukaisesti käytetty työaika lisää työn tuottavuutta ja työssä viihtyvyyttä; kaikkien ammattiryhmien täytyy voida keskittyä työhön, johon heidät on koulutettu.

Kehittyvän tietotekniikan ja teknologian tulee olla työn tukena – ei työn tukkeena. Teknologian tulee tukea terveyden edistämistä. NLY osallistuu asiantuntijana terveyttä edistävän teknologian kehittämiseen.

Lääkärin laatimien lausuntojen tulee liittyä lääketieteeseen; lääkäri ei voi ottaa kantaa asioihin, joissa hän ei ole asiantuntija.

Tehtävä

Nuoren lääkärin ääni

Arvot

Nuoruus on mielentila

•Arvojamme ovat kollegiaalisuus, asiantuntijuus ja ennakkoluulottomuus.
•Meillä on monipuolinen näkemys lääkärin työhön yli erikoisalarajojen.
•Parannamme lääkärin arkea.

Strategia - Nuoruus on mielentila

Aki Rask/Akifoto

Nuoruuden mielentila lähtee halusta kehittää itseään

NLY on yhdistys kaikille lääkäreille, joiden urakehitys on kesken. Nuoruuden innolla ja ennakkoluulottomuudella toimimme kaikkien kollegojen parhaaksi ja herätämme keskustelua. NLY kokoaa kollegoja yhteen eri erikoisaloilta niin perusterveydenhuollosta kuin erikoissairaanhoidostakin ja kattavasti ympäri maan. Tämä tuo laajempaa näkemystä kannanottojen ja mielipiteiden tueksi. NLY:ssä toimitaan yhdessä kaikkien lääkäreiden arjen parantamiseksi.

Olemme määrittäneet arvoiksemme kollegiaalisuuden, asiantuntijuuden ja ennakkoluulottomuuden. Nykymaailma koettelee kollegiaalisuutta. Lääkärimäärän vuoksi kollegiaalisuus ei voi perustua henkilökohtaiseen kanssakäymiseen, vaan keskinäiseen luottamukseen ja professioon sitoutumiseen. Kohtelemme kaikkia Suomessa työskenteleviä lääkäreitä tasavertaisesti ja he kaikki ovat tervetulleita yhdistyksen jäseniksi. Sukupuolesta riippumatta jokaisella lääkärillä tulee olla samanlaiset mahdollisuudet edetä uralla. Nuorten Lääkärien Yhdistys suhtautuu ehdottoman kielteisesti kaikkeen syrjintään.

Lääketieteelliset kannanottomme pohjautuvat näyttöön perustuvaan tietoon. Nuoret lääkärit ovat motivoituneita ja sitoutuneita työhönsä. Nuori lääkäri on avainasemassa terveydenhuollon palveluita kehitettäessä, koska hän haluaa kehittää toimintaa ja hänellä on laaja näkökulma eri erikoisaloihin, työpaikkoihin ja toimenkuviin. Nuorella lääkärillä on uusin ja tuorein tieto lääketieteen alalta laadukkaan pohjakoulutuksensa vuoksi. Nuori lääkäri perustaa päätöksensä tutkittuun tietoon ja kliinisen kokemuksen tuomaan ymmärrykseen potilaan tilanteesta. Nuori lääkäri on asiantuntija.

Ennakkoluulottomuus viestii avarakatseisuudesta, rohkeudesta ja olemisesta aina askeleen edellä.

Paikka maailmassa

Äänesi lääkärikunnassa

• Olemme kantaaottava organisaatio, jonka toimintaan on helppo osallistua. Olemme lääkärikunnan virein keskustelija.
• Erityisasiantuntijuutemme on lääkäreiden perus- ja erikoistumiskoulutuksessa.
• Nuori Lääkäri -lehti on yhdistyksen äänenkannattaja.
• Osallistumme terveyspoliittiseen keskusteluun. Toimimme Suomen Lääkäriliiton lausunnonantajajärjestönä.
• Noudatamme avoimuutta yhteistyössä kaupallisten toimijoiden kanssa.
• Teemme kansainvälistä yhteistyötä.
• Valtakunnallisen tason lisäksi olemme yhdistyksenä mukana vaikuttamassa paikallisesti

Strategia - Äänesi lääkärikunnassa

Aki Rask/Akifoto

Äänesi lääkärikunnassa ja maailmalla

Yhdistyksen toimintaan on helppo osallistua. Kollegakunta on täynnä arvokkaita ja rakentavia mielipiteitä; kauttamme nämä äänet saadaan kuuluville. Olemme aktiivisia keskustelunherättäjiä ja kannanottajia.

Nuori Lääkäri on yhdistyksestä syntynyt vahva brändi, jonka kautta sanoma leviää niin kollegakunnalle kuin yhteiskunnankin tietoisuuteen. Jatkuvasti tilaa valtaavan sähköisen viestinnän ohella pidämme huolta edelleen elinvoimaisen paperilehden ajantasaisuudesta.

Olemme aloitteellinen kumppani sekä yliopistojen että valtionhallinnon kanssa lääkärikoulutuksen kehittämisessä. Yhdistys on enenevästi yhteydessä koulutusta kehittäviin ja hallinnoiviin tahoihin, kuten sosiaali- ja terveysministeriöön, opetus- ja kulttuuriministeriöön ja yliopistojen lääketieteellisiin tiedekuntiin. Yhdistys haluaa edustajansa laajasti asioita suunnitteleviin työryhmiin. Asioihin kannattaa puuttua jo valmisteluvaiheessa. Ja vielä parempaa on itse ehdottaa asioita valmisteluun.

Avaamme lääkärikunnan eturintamassa omat sidonnaisuutemme. Mikäli tällainen toimintatapa vahingoittaa olemassa olevia yhteistyökuvioita, etsimme uuden avoimemman ja paremman tavan tehdä asioita yhdessä.

NLY on aktiivinen toimija kansainvälissä sidosryhmissään myös jatkossa.

Osaava lääkäri

Jokaisesta lääkäristä tulee edeltäjäänsä parempi

• Lääkärikoulutuksessa opiskelijamäärä ei saa uhata koulutuksen laatua.
• Valmistuvilla lääkäreillä on oltava mahdollisuus päästä saumattomasti erikoistumisputkeen.
• Erikoislääkärikoulutuksen tulee olla niin laadukas, että erikoislääkäritentti on tarpeeton.
• Monipuolinen ja muuttuva lääkärin työ vaatii jatkuvaa täydennyskoulutusta.
• Lääkäri on johtaja ja ansaitsee laadukkaan johtamiskoulutuksen.
• Uusi tieto potilaiden hyväksi ja lääkäreiden ammattitaidon lisäämiseksi syntyy tutkimusta tekemällä.

Strategia - Koulutus on ammattitaidon ydin

Aki Rask/Akifoto

Koulutus on ammattitaidon ydin

Hyvä pohjakoulutus on edellytys hyvälle lääkärin arjelle ja työn sujuvuudelle. Varmistamme, että lääkärin koulutus on laadukas ja mahdollistaa työelämän haasteisiin vastaamisen.

Yliopistojen lääketieteellisen peruskoulutuksen sisäänottomäärät tulee asettaa selvitysten mukaiselle, todellista lääkäritarvetta vastaavalle, tasolle. Riittävistä opetusresursseista on huolehdittava, jotta lääkäri kykenee jatkossakin peruskoulutuksen jälkeen itsenäiseen työskentelyyn terveydenhuollon palvelujärjestelmässä.

Ohjaus erikoisalan valinnassa tulee perustua informaatio-ohjaukseen, joka sisältää tiedon työllisyysnäkymistä, palvelujärjestelmän koulutustarpeesta ja työnkuvasta. Lisääntyvä vuosittain valmistuvien lisensiaattien määrä ei saa estää pääsyä erikoistumiskoulutukseen.

Erikoislääkärikoulutukseen valinnan tulee olla avointa, läpinäkyvää ja oikeudenmukaista ja valinta tulee tehdä aiempaan työkokemukseen, tieteellisiin ansioihin ja hakijan henkilökohtaisiin ominaisuuksien perustuen. Valintatentti ei kuvaa soveltuvuutta erikoisalalle.

Erikoislääkärikoulutus on kehitettävä niin laadukkaaksi ja erikoistuvan lääkärin tietojen ja taitojen arviointi niin monipuoliseksi, ettei pätevyyden osoittamiseksi tarvita kirjallista kuulustelua. Osaamisen arvioinnin tulee olla jatkuvaa ja se tulee laajentaa koko erikoistumisajan mittaiseksi. Myös koulutuksen laatua tulee jatkuvasti arvioida ja kehittää.

Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen on jokaisen lääkärin velvollisuus. Lääkärille on järjestettävä riittävät mahdollisuudet huolehtia jatkuvasta ammatillisesta kehittymisestään muun muassa osallistumalla täydennyskoulutukseen.

Lääkärin työhön kuuluu johtamista. Siksi jokaisen lääkärin on saatava riittävästi johtamiskoulutusta. Lääkäreiden laadukkaasta johtamiskoulutuksesta on huolehdittava lisäksi siksi, että myös varsinaisia lääkärijohtajia tarvitaan tulevaisuudessakin – jokaisen kliinistä työtä tekevän lääkärin esimiehen tulee olla lääkäri. Yhdistys haluaa viestiä jäsenistölleen johtamiskoulutuksen tärkeydestä ja pitkällä aikavälillä myötävaikuttaa 30 op lähijohtajaopintokokonaisuuden leviämiseen kaikkiin tiedekuntiin osaksi erikoistumiskoulutusta.

Kannustamme jäseniämme tutkimuksen tekoon. Tuemme tutkimusta tekevien lääkäreiden arkea. Nostamme tutkijan työn arvostusta. Teemme tutkimustyön profiilin nostamisessa yhteistyötä suomalaisten lääkärijärjestöjen kanssa. Tutkimustyö tulisi nähdä luontevana osana erikoistumisopintoja. Nuorten tutkijoiden edunvalvonta on meille tärkeää.

Nuoren lääkärin kehittymistä pitää tukea ja erilaisia uramahdollisuuksia tuoda esille. Nuorten Lääkärien Yhdistys tarkastelee ammattikuntaa kokonaisuutena, ei vain kliinistä työtä tekevänä ammattilaisena.

Hyvinvoiva lääkäri

Hyvinvoiva lääkäri on paras lääkäri potilaalle

• Lääkärillä on oikeus perehdytykseen sekä riittävään tukeen ja ohjaukseen.
• Lääkärin työn tulee olla mielekästä ja hyvin resursoitua.
• Lääkäri on koulutettu asiantuntija, joka ansaitsee työn vaativuutta vastaavan tulotason. Päivystäminen on ylityötä, josta tulee maksaa sen mukainen korvaus.
• Lääkärillä on oikeus vapaa-aikaan.

Strategia - Hyvinvoiva lääkäri on paras lääkäri potilaalle

Jyrki Mustonen

NLY on lääkäreiden arjen parantaja

Työn tulee olla hyvin ohjattua ja johdettua. Hyvä ohjaus ja perehdytys lisäävät työtehoa. Tutoreiden tehtäviä tulee tarkentaa ja heidän ohjaamistaitojaan tulee kehittää. Työnohjaus tulee olla kaikkien lääkärien saatavilla. Mentoritoiminnan mahdollisuuksia tulee kartoittaa.

Mielekäs lääkärin työ ei tarkoita sitä, että työn pitäisi aina olla kivaa tai helppoa. Sen sijaan mielekkäässä työssä organisaatio on kunnossa ja lääkäri saa keskittyä lääkärin töihin oman ammattitaitonsa ja kokemuksensa mukaisella tasolla.

Lääkärillä on oikeus vapaa-aikaan ja palautumiseen työajan jälkeen. Työ tulee voida sovittaa elämäntilanteeseen. Työtehtävät tulee jakaa niin, että mahdollinen osa-aikatyö ei aiheuta kohtuutonta rasitetta työntekijälle, hänen kollegalleen tai työnantajalleen.

Yhdistys

Ikäisekseen nuori

• NLY on yhdistys kollegoille, joiden urakehitys on kesken.
• Jokainen lääkäri kokee NLY:n omakseen.
• NLY:n talous turvaa toiminnan nyt ja tulevaisuudessa.

Strategia - Ikäisekseen nuori

Aki Rask/Akifoto

Laajasti kollegoille

Lääkäri kehittyy jatkuvasti ja tämän vuoksi jokaisen lääkärin urakehitys on kesken. Tämän ajatuksen kautta haluamme olla yhdistys, joka huomioi kollegakuntaa laaja-alaisesti. Toivomme edustamiemme arvojen ja toimintamme saamaan kollegat ympäri maan kokemaan yhdistyksen omakseen.

NLY:n paikallisosastot ovat aktiivisia toimijoita ja keräävät yhteen alueensa lääkärit. Paikallisosastojen kautta yhdistyksen toimintaa on helppo lähestyä.

Koulutustoiminta

Ammattilaisen asialla

• Järjestämme laadukasta koulutusta valtakunnallisesti ja paikallisesti.
• Koulutuksemme yhdistävät eri alojen lääkäreitä ja käsittelevät muitakin kuin kliinisiä aiheita.
• Järjestäessämme koulutuksia kaupallisten toimijoiden kanssa vastaamme koulutuksen sisällöstä.
• Laadukas koulutus kuuluu myös erikoistumattomille lääkäreille ja Suomen ulkopuolella opiskelleille lääkäreille.

Strategia - Ammattilaisen asialla

Aki Rask/Akifoto

Koulutustoiminta ja -edunvalvonta ovat NLY:n ydintä

Koulutus on yhdistyksemme keskeinen jäsenpalvelu. Järjestämme sekä valtakunnallisia että paikallisia koulutustapahtumia. Koulutukset suunnitellaan niin, että ne vastaavat jäsenten tarpeisiin laajasti. Koulutukset ovat monipuolisia ja niitä kehitetään aktiivisesti.

Koulutusta voidaan järjestää yhteistyössä kaupallisten toimijoiden kanssa, mutta tällöinkin NLY vastaa koulutuksen sisällön suunnittelusta.

Lääkäreiden kliinistä osaamista lisäävien koulutusten ohella järjestämme myös koulutusta, joka lisää lääkäreiden hyvinvointia, antaa eväitä johtamiseen ja tutkimustyöhön.

NLY pitää huolen siitä, että kaikki lääkärit saavat mahdollisuuden erikoistua niin halutessaan. NLY ajaa myös erikoistumattomien lääkärien etuja ja huolehtii, että erikoistumattomilla lääketieteen lisensiaateilla on mahdollisuus täydennyskoulutukseen ja edunvalvontaan.

 

Nuoren lääkärin ääni lääkärikunnassa

 

Pidä huolta!

Pidä huolta!

Kevät 2020 on takuulla aika, jonka muistamme vielä vuosikymmenien päästä. Elämä on muuttunut kuin elokuvaksi, jossa arki heittää kuperkeikkaa ja...

Valmiuslaki, hätätyö ja lääkäri

Valmiuslaki, hätätyö ja lääkäri

Päivitys 3.4. Valmiuslain terveydenhuollon työvelvoitetta koskevat pykälät otettin käyttöön maaliskuun lopussa. Samalla aktivoitiin työmääräyksen...

Viiden tähden koulutuspaikat

Koulutuspaikkakyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä erikoistuvien lääkäreiden työoloja ja työn kuormittavuutta. Vuonna 2019 kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton kanssa. NLY käyttää kyselyn tuloksia erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen ja lääkäreiden työhyvinvoinnin parantamiseksi.