Säännöt

NUORTEN LÄÄKÄRIEN YHDISTYS ry

NUORTEN LÄÄKÄRIEN YHDISTYS ry

26.11.2011

SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Nuorten Lääkärien Yhdistys ry, Yngre Läkares Förening rf.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko maa. Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi, mutta säännöt rekisteröidään ja pöytäkirjat laaditaan vain suomen kielellä. Mikäli yhdistyksen nimeä käytetään englannin kielellä kirjoitetaan se muodossa Junior Doctors' Association in Finland.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on liittää yhteen Suomen nuoret lääkärit, edistää heidän ammatillista kehitystään, valvoa heidän ammattiin liittyviä etujaan sekä ilmaista mielipiteensä maan terveydenhuollolle ja lääkärikunnalle tärkeissä kysymyksissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii jäsentensä ammatillisena yhdistyksenä ja ylläpitää heidän keskinäistä toimintaansa sekä yhteyttä Suo­men Lääkäriliittoon sekä muihin lääkäri- ja lääketieteen opiskelijayhdistyk­siin, järjestää esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia, antaa lausuntoja, tekee esi­tyksiä viranomaisille ja harjoittaa muuta vastaavanlaista toimintaa. Yhdistys voi harjoittaa julkaisu- ja koulutustoimintaa, joka edesauttaa jäsenpalvelua.

3 §

Yhdistyksen jäsen voi anomuksesta olla jokainen Suomessa laillistettu lää­käri tai muu henkilö, jolla on lupa lääkärintoimen harjoittamiseen Suomessa. Lääketieteen kandidaatti tai vastaavan oppimäärän suorittanut henkilö voi­daan hyväksyä yhdistyksen jäseneksi valtuuskunnan erikseen päättämien periaatteiden mukaisesti. Jäsenanomuksen hyväksymisestä päättää yhdis­tyksen hallitus.

4 §

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan valita kotimainen tai ulkomaalainen henkilö, joka on erikoisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsenen valitsee hallituksen tekemän ehdotuksen perusteella valtuuskunta äänestämällä. Vaali suoritetaan suljetuin lipuin ja päätöksen täytyy olla yksimielinen. Yhdistyksen kunniajäsenellä on äänioikeus ja muutoinkin samat oikeudet kuin yhdistyksen muilla jäsenillä. Kunniajäsen on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta.

5 §

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallituk­selle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä valtuuskunnan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan edellä mainittua hallituksen tai valtuuskunnan kokousta seuraavan kuukauden alusta lukien, kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jona jäsen on ilmoittanut erostaan.

Jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksujen suorittamisen, hallitus voi erottaa yhdistyksestä. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä myös, jos hän on toiminut lääkärikunnan etujen vastaisesti, esiintynyt lääkärin arvoa alentavasti, käyttäytynyt epäkollegiaalisesti tai laiminlyönyt hänelle jäsenenä kuuluvia tai muita velvollisuuksia.

6 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuotena on kalenterivuosi.

Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään jäsenmaksua, jonka suuruuden valtuuskunta vuosittain määrää. Vuoden jälkipuoliskolla jäseneksi hyväksy­tyt ovat vapautetut sen vuoden jäsenmaksusta. Hallitus voi päteväksi katsottavan syyn perusteella myöntää vapautuksen jäsenmaksuvelvollisuu­desta osaksi, kokonaan tai määräajaksi. Erityisistä syistä voidaan jäsenille myöntää lykkäystä jäsenmaksun suorittamisesta.

7 §

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät jäsenet valtuuskunnan jäsenten postitse, teknistä apuvälinettä käyttäen tai edellä mainittujen yhdistelmänä tapahtuvassa vaalissa ja kaikissa muissa tapauksissa valtuuskunta.

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus. Yhdistyksen sisäistä toimintaa varten on hallituksella oikeus asettaa valiokuntia, joiden tehtävät hallitus määrää ja jotka toimivat hallituksen alaisuudessa.

Alueellista toimintaa varten yhdistyksen jäsenet voivat perustaa rekisteröi­mättömiä paikallisosastoja. Paikallisosastojen säännöt ja niiden muutokset tulee alistaa hallituksen vahvistettaviksi.

8 §

Valtuuskunnan vaali suoritetaan joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä ajankohtana huhti-kesäkuussa.

Valtuuskunta valitaan postitse, teknistä apuvälinettä käyttäen suoritettavalla vaalilla tai edellä mainittujen yhdistelmänä toimitettavilla välittömillä, salaisilla ja suh­teellisella yhdistyslain 29 §:n 3 momentin 2 kohtaan perustuvilla vaaleilla, joissa koko maa on yhtenä vaalipiirinä ja joissa yhdistyksen jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Tarkemmat määräykset vaaleista annetaan äänestys- ja vaalijärjestyksessä, jonka valtuuskunta vahvistaa ja jossa tulee ottaa huomioon seuraavaa:

- vaaleissa käytetään ehdokaslistoja, jotka voivat muodostaa vaaliliittoja ja vaalirenkaita

- vaalikelpoinen on yhdistyksen äänioikeutettu jäsen

- ehdokkaita voivat asettaa kaikki yhdistyksen äänioikeutetut jäsenet muodostamalla kolmijäsenisiä valitsijayhdistyksiä.

Valtuuskunta vahvistaa myös muutokset äänestys- ja vaalijärjestykseen.

9 §

Valtuuskuntaan kuuluu 30 jäsentä sekä enintään yhtä monta varajäsentä. Kaikkien valtuuskunnan jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä. Varajäse­nen tulee olla siitä vaaliliitosta tai vaalirenkaasta, mistä jäsen on tullut valituksi.

Valtuuskunta on päätösvaltainen 15 jäsenen läsnä ollessa. Valtuuskunnan toimikausi on kolme vuotta alkaen valtuuskunnan vaalia seuraavan heinä­kuun alusta.

Mikäli valtuuskunnan jäsen ilmoittaa ennen valtuuskunnan kokousta halli­tukselle olevansa estynyt osallistumasta kokoukseen, hallitus kutsukoon hänen tilalleen kokoukseen varajäsenen.

Jos valtuuskunnan jäsen valitaan hallituksen jäseneksi on tilalle valittava vaalin yhteydessä vahvistetussa järjestyksessä varajäsen siksi aikaa, kun valtuuskunnan varsinaisen jäsenen toimikausi hallituksessa kestää.

Jos valtuuskunnan jäsen eroaa tai erotetaan yhdistyksestä tai kuolee, hänen tilalleen tulee vaalin yhteydessä vahvistetussa järjestyksessä varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtuuskunnan muuttunut kokoonpano todetaan seuraavan valtuuskunnan kokouksen alussa.

Valtuuskunnan kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai valtuuskunnan niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

10 §

Valtuuskunnan asiana on ohjata yhdistyksen hallituksen toimintaa. Valtuuskunta voi kokoontua myös yhdistyksen kotipaikan ulkopuolella.

Valtuuskunta kokoontuu hallituksen kutsusta varsinaisiin kokouksiin maalis­toukokuussa (kevätkokous) ja marras-joulukuussa (syyskokous) sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräinen kokous on kutsutta­va koolle, jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä tai kuusi valtuuskunnan jäsentä sitä ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

11 §

Ensimmäisessä toimintavuoden aikana pidettävässä valtuuskunnan kokouk­sessa toimitetaan kokouksen alussa valtuuskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi kestää koko valtuuskunnan toimikauden ajan.

Valtuuskunnan puheenjohtajan ollessa estyneenä tai pitäessä sitä muutoin tarkoituksenmukaisena, puheenjohtajan tehtäviä hoitaa valtuuskunnan varapuheenjohtaja.

Milloin valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat kumpikin estyneet toimimasta valtuuskunnan puheenjohtajana, yhdistyksen puheen­johtaja avaa valtuuskunnan kokouksen ja toimii puheenjohtajana siksi kunnes valtuuskunta valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja varapuheen­johtajan.

Jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja valitaan hallituksen jäseneksi, valitaan valtuuskunnalle uusi puheenjohtaja tai varapuheenjohta­ja.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa noudatetaan 18 §:n määräyk­siä.

Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdis­tyksen hallituksen kokouksissa.

12 §

Valtuuskunnan kevätkokouksessa

1) esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä tilintarkastuskertomus,

2) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämi­sestä hallitukselle ja tilivapauden myöntämisestä tilivelvollisille,

3) käsitellään muita asioita.

Valtuuskunnan syyskokouksessa

1) määrätään seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun suu­ruus ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma,

2) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjoh­taja ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle 18 §:n määräyksiä noudattaen,

3) valitaan seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkas­tajaa ja yksi varatilintarkastaja,

4) käsitellään muita asioita.

13 §

Kutsu valtuuskunnan varsinaiseen kokoukseen toimitetaan vähintään kaksi viikkoa ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään viikkoa ennen kokousta kirjeellisesti tiedoksi valtuuskunnan jäsenille.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Muu asia voidaan, mikäli ei yhdistyslain 24 §:stä muuta johdu eikä näiden sääntöjen 20 §:stä muuta johdu, ottaa käsiteltäväksi, jos kokous 2/3 enemmistöllä siihen suostuu.

Mikäli valtuuskunnan jäsen tekee hallitukselle kuukautta ennen valtuuskun­nan kokousta esityksen yksilöimänsä asian käsittelystä valtuuskunnan kokouksessa, hallituksen tulee ottaa asia kokouskutsuun sekä kokouksen esityslistassa tai valtuuskunnan kokouksessa ilmoittaa kantansa tehtyyn esitykseen.

14 §

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joita kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi, sekä 6-8 muuta jäsentä.

Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerral­laan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä eroaa puolet joka vuosi.

15 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai mikäli kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Se on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapu­heenjohtajan lisäksi vähintään kolme muuta jäsentä on kokouksessa saapuvilla.

16 §

Hallituksen tehtävänä on, sen lisäksi, mikä johtuu yhdistyslaista ja näistä säännöistä,

1) hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä,

2) panna täytäntöön valtuuskunnan päätökset,

3) hoitaa yhdistyksen taloudellista hallintoa ja huolehtia siitä, että tilit päätetään kultakin vuodelta ja hyvissä ajoin annetaan tilin­tarkastajille,

4) antaa valtuuskunnan kevätkokoukselle kertomus edelliseltä toimintavuodelta,

5) laatia valtuuskunnalle talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten,

6) tehdä valtuuskunnalle esityksiä,

7) suorittaa tarpeelliset valmistelutoimet valtuuskunnan kokouksia sekä valtuuskunnan jäsenten vaaleja varten,

8) ottaa ja vapauttaa toimihenkilöt ja päättää heidän palkkaukses­taan sekä muista työehdoistaan.

17 §

Tilintarkastajien tulee vuosittain kaksi viikkoa ennen valtuuskunnan kevätkokousta antaa hallitukselle kirjallinen lausunto yhdistyksen taloudenhoi­dosta kuluneena tilivuonna ja samalla tehdä ne ehdotukset, joihin tarkastus on antanut aihetta

18 §

Yhdistyksen elimissä ratkaisee äänten mennessä tasan vaaleissa arpa, mutta muuten puheenjohtajan ääni. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa valittavan tulee saada yli puolet annetuista äänistä.

Milloin vaaleissa on useampia valittavana, toimitetaan yhdistyslain 29 §:n 3 mom. 2 kohdan mukainen suhteellinen vaali, mikäli vähintään 1/5 kokouk­sessa läsnäolevista sitä vaatii.

19 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin yksin taikka hallituksen siihen määräämä muu henkilö yksin.

20 §

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä valtuuskunnan kokouksessa, jos asia on mainittu kokouskutsussa. Päätös on tehtävä vähintään 2/3 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Näiden sääntöjen 2 §:n muutos on kuitenkin tehtävä tämän pykälän 2 mom:ssa mainitussa järjestyksessä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta tai toimintatarkoituksen muuttamisesta pitää tehdä kahdessa peräkkäisessä valtuuskunnan kokouksessa. Edelly­tyksenä on, että em. kokousten välillä on toimitettu vaalit. Yhdistyksen purkamista tai toimintatarkoituksen muuttamista koskeva asia on oltava mainittuna kokouskutsussa. Päätös on tehtävä vähintään 5/6 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

21 §

Jos yhdistys purkautuu, lankeavat sen varat Suomen Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund rf:lle tai muulle rekisteröidylle yhteisölle, jonka valtuuskunta katsoo läheisesti jatkavan yhdistyksen toimintaa.