Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus uudistuvat. Sosiaali- ja terveysministeriön on pyytänyt Nuorten Lääkärien Yhdistykseltä lausuntoa STM:n ja OKM:n asettaman siirtotyöryhmän raportista sekä luonnoksista hallituksen esitykseksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta ja erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta ja yleislääketieteen erityiskoulutuksesta annettavasta asetuksesta. Alla luettavissa NLY:n hallituksen 5.7. sosiaali- ja terveysministeriölle antama lausunto.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
kirjaamo@stm.fi

Nuorten Lääkärien Yhdistys ry:n (NLY) lausunto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen siirtotyöryhmän raportista sekä luonnoksista hallituksen esitykseksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta ja erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta ja yleislääketieteen erityiskoulutuksesta annettavasta asetuksesta (STM054:00/2013)

Nuorten Lääkärien Yhdistys ry (jäljempänä NLY) kiittää tilaisuudesta lausua näkemyksensä otsikossa mainittuihin kehitys- ja lainsäädäntöhankkeisiin. NLY edustaa noin 13 000 lääkäriä, ja erikoistuvat lääkärit muodostavat keskeisen jäsenryhmän. Tässä lausunnossa ei oteta kantaa erikoishammaslääkärikoulutukseen.

1. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen siirtotyöryhmän raportti

1) NLY kannattaa erikoislääkärikoulutuksen hallinnollisen vastuun siirtämistä sosiaali- ja terveysministeriöön.

2) NLY ei vastusta erikoislääkärikoulutuksen tutkintomuotoisuudesta luopumista. Mielestämme on kuitenkin tärkeää, että yliopistot vastaavat jatkossakin erikoislääkärikoulutuksesta.

3) NLY kannattaa koordinaatiojaoston perustamista. NLY:n näkemyksen mukaan erikoistuvien lääkärien edustaja koordinaatiojaostossa tulee nimittää NLY:n esityksen pohjalta. Koordinaatiojaoston jäsenten tulee edustaa erikoisaloja ja maantieteellisiä alueita tasapuolisesti.

4) NLY kannattaa, että koulutus-EVO-rahoitus seuraa erikoistuvaa. NLY:n näkemyksen mukaan koordinaatiojaosto voi tarvittaessa ohjata EVO-rahoituksella koulutusvolyymia aloilla, joilla uhkaa erikoislääkäreiden vaje tai liikakoulutus. Yliopisto- ja keskussairaalavaiheen kuukausittaisen EVO- korvauksen tulee olla samansuuruinen. EVO-korvauksen tulee vastata kunkin erikoisalan koulutuksesta aiheutuvia todellisia kustannuksia. Kouluttavan ja EVO-rahoitusta saavan yliopiston hyväksymän koulutuspaikan tulee raportoida EVO-rahoituksen käytöstä koordinaatiojaostolle. STM voi käyttää koordinaatiojaostoa tiedonsaantikanavana koulutuksen laadusta ja rahoitus- laatusuhteesta. Koulutuksen laadun tulee olla edellytys koulutusoikeuden ja EVO-rahoituksen saamiselle.

5) Viittaamme kohteliaimmin NLY:n 9.6.2014 julkaisemaan mietintöön erikoislääkärikoulutuksen valintamenettelystä (liitteenä).

6) NLY kannattaa koordinaatiojaoston perustamista jo syksyllä 2014. Erikoislääkärikoulutuksen uudistamisen yhteydessä jo opinto-oikeuden saaneiden erikoistuvien lääkärien asema ei saa huonontua.

 

2. Asetusluonnos terveydenhuollon ammattihenkiöistä annetun asetuksen muuttamiseksi

19 a § Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuk- sen koordinaatiojaoston kokoonpano

NLY ilmaisee olevansa luonteva alan ammattijärjestöihin lukeutuva taho, jonka tulisi nimetä koordinaatiojaostoon ehdotettu erikoistuvien lääkäreiden edustaja.

 

3. Asetusluonnos erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta

3 § Yhteistyöelimet

NLY:n näkemyksen mukaan sekä valtakunnallisessa että alueellisissa neuvottelukunnissa on oltava erikoistuvien lääkärien edustus. Neuvottelukunta antaa lausuntoja ja tekee aloitteita muun muassa terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutuksesta. Tällöin on luontevaa, että koulutusvaiheessa olevien lääkäreiden ääni huomioidaan neuvottelukunnan julkilausumissa.

6 § Erikoislääkärikoulutuksen suorittaminen

Mainitaan, että ”Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta koulutusajasta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistollisen sairaalan ulkopuolella”. NLY:n näkemyksen mukaan niin sanotusta 50:50- säännöstä tulee luopua. Sen sijaan tulee arvioida koulutuksen todellista sisältöä koulutuspaikoissa koulutettavan riittävän laajan osaamisen varmistamiseksi. Työvoiman saaminen muihin kuin yliopistosairaaloihin varmistetaan riittävän laadukkaalla koulutuksella ja ohjauksella.

8 § Yleislääketieteen erityiskoulutus

NLY ehdottaa, että asetuksesta poistetaan vaatimus suorittaa yleislääketieteen erityiskoulutus palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään, koska SOTE-uudistuksen myötä palveluja tuottavat muutkin tahot. Arvioitaessa työskentelyn soveltumista osaksi yleislääketieteen erityiskoulutusta arviointiperusteina on oltava palkan maksajan sijaan toimenkuva, koulutuksellisuus ja ohjauksen laatu.

 

Savonlinnassa 5.7.2014

Mikko Keränen puheenjohtaja mikko.keranen@gmail.com

Nuorten Lääkärien Yhdistys ry

 

Liitteenä Nuorten Lääkärien valintamenettelystä

Tiedoksi:
Suomen Lääkäriliitto
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry
Suomen yleislääkärit GPF ry 

Siirtotyöryhmän raportti luettavissa kokonaisuudessaan täältä.
Lue myös NLY:n mietintö erikoislääkärikoulutuksen valintamenettelystä.