Mikä on YEK?

YEK eli yleislääketieteen erityiskoulutus on työn ohella suoritettava jatkokoulutusohjelma, jonka tavoitteena on perehdyttää lääkäri perusterveydenhuollossa toimivan lääkärin tehtäviin sekä terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään. YEK:iä suorittavalle lääkärille tulee tarjota säännöllistä ohjausta ja koulutusta. YEK antaa myös lääkärille pätevyyden toimia sosiaalivakuutuksen piirissä Euroopan unionin muissa maissa kuin Suomessa. Toisin sanoen suorittamalla YEK:n, lääkäri saa oikeuden työllistyä julkisen terveydenhuollon tehtäviin kaikissa EU-maissa. 

 

Miksi ilmoittautuisin YEK:een?

YEK:n suorittamisesta on useita hyötyjä ja yhteenvetona voi todeta, että YEK:een ilmoittautuminen kannattaa aina. YEK-lääkärinä on mm. oikeutettu saamaan henkilökohtaista ohjausta 2 tuntia viikossa, osallistumaan viikoittaiseen toimipaikkakoulutukseen sekä osallistumaan toimipaikan ulkopuoliseen koulutukseen vähintään yhtenä päivänä kuukaudessa. Joissain toimipaikoissa YEK:n suorittaneet lääkärit saavat myös palkanlisää. Työnantaja saa YEK-lääkärin työllistämisestä erityisvaltionosuusrahaa, jolla on tarkoitus kattaa koulutuksestasi aiheutuvia kustannuksia. YEK hyödyttää siis sekä koulutettavaa lääkäriä että työnantajaa.

Miten ilmoittaudun YEK:een? 

Heti valmistumisen jälkeen lääkäri voi ilmoittautua suorittamaan YEK:sta siihen yliopistoon, jossa hän on suorittanut LL-tutkinnon. Ulkomailla LL-tutkinnon suorittaneet lääkärit saavat vapaasti valita yliopistonsa. YEK:n vastuuyksikkönä toimii yliopiston yleislääketieteen oppiaine. Samasta yliopistosta saa myös todistuksen YEK:n suorittamisesta riippumatta siitä, missäpäin Suomea palvelut on suoritettu. Koulutukseen voi jälkikäteen hyväksilukea myös ennen ilmoittautumista suoritettuja palveluita.

 

Kauanko YEK kestää?

YEK:n kesto on virallisesti kolme vuotta kokopäiväisenä koulutuksena, mutta Suomessa (ja Belgiassa) LL-tutkinnon suorittaneille hyväksiluetaan automaattisesti yksi vuosi LL-tutkintoon sisältyneestä kliinisestä koulutuksesta. Näin ollen YEK:n kesto on Suomessa (ja Belgiassa) LL-tutkinnon suorittaneella lääkärillä kaksi vuotta ja muissa maissa LL-tutkinnon suorittaneella kolme vuotta.

 

Mitä YEK sisältää?

YEK:n tavoitteena on perehdyttää lääkäri perusterveydenhuollon toimintaan, sen hallintoon, sosiaaliturvajärjestelmään ja moniammatilliseen yhteistyöhön. YEK:n aikana tutustutaan eri toiminta-alueisiin, potilaan kokonaishoidon toteuttamiseen, hoidon porrastukseen, konsultaatiomahdollisuuksiin ja lääkärintyön kliiniseen hallintaan. YEK:n suorittamiseen vaaditaan vähintään 9 kk terveyskeskuspalvelua, vähintään 6 kk sairaalapalvelua, enintään 6 kk muuta palvelua sekä 16 h hallinnollista koulutusta. Tämän lisäksi palautteen antaminen terveyskeskuspalvelujaksosta on pakollinen osa koulutusta. Hallinnollisen koulutuksen järjestämisestä vastaa yliopisto.

 

Missä YEK:n voi suorittaa?

YEK:n 9 kk:n terveyskeskuspalvelu tulee suorittaa suorassa työsuhteessa hyvinvointialueeseen. Kokonaisulkoistetulla terveysasemalla työskentely ei siis kartuta terveyskeskuspalvelua. Myös sairaalajakso on suoritettava suorassa työsuhteessa hyvinvointialueeseen. 6 kk:n muun palvelun suorittaminen on mahdollista myös kokonaisulkoistetuilla terveysasemilla, joilla on voimassa oleva koulutussopimus yliopiston kanssa. Vuokratyöfirmojen kautta tehtyä työkokemusta ei lasketa osaksi terveyskeskuspalveluita, vaan koulutettavan tulee olla suorassa työsuhteessa palveluntuottajaan. Oman yliopiston alueen ulkopuolella olevasta toimipaikasta voidaan hyväksyä palvelua, mikäli se on jonkin muun erikoislääkärikoulutusta tarjoavan yliopiston hyväksymä. Yliopistojen välillä voi olla eroja YEK:n sisältövaatimuksissa, joten näiden tarkastaminen yliopiston omilta sivuilta ennen suunnitelmien lukkoon lyömistä on hyödyllistä. Oman alueesi koulutusterveyskeskukset löydät täältä.

 

Mitä 9 kk:n terveyskeskuspalvelu sisältää?

Suorittaakseen 9 kk:n terveyskeskuspalvelun tulee lääkärin perehtyä monipuolisesti useaan (vähintään neljään) terveyskeskuksen toiminta-alueeseen, kuten terveyskeskuksen ajanvarausvastaanottoon (vähintään 3 kk), lasten- tai äitiysneuvolaan, kotisairaanhoitoon, päiväpäivystykseen, vuodeosastotoimintaan, mielenterveystyöhön tai vanhuspalveluihin. Täysiaikaista päivystystä ja vuodeosastotoimintaa hyväksytään kuitenkin yhteensä korkeintaan 3 kk. Jokaisen yksittäisen työjakson tulee olla kestoltaan vähintään 1 kk. Työjakson pituus vastaa työsuhteen pituutta, ei työpäivien lukumäärää. Osa-aikaista työtä voi tehdä jonkin verran, mutta tarkemmat ehdot tähänkin määrittää yliopisto. Yleensä kokoaikaista työtä tulee tehdä vähintään 3 kk. Osa-aikaisen työn tekeminen pidentää luonnollisesti YEK:n kestoa.

Millaista on sairaalapalvelu?

Sairaalapalvelu suoritetaan tiedekunnan hyväksymässä koulutussairaalassa vapaavalintaisilla erikoisaloilla. YEK:n sairaalapalveluna suoritetut työjaksot voidaan soveltuvin osin hyväksilukea myös erikoislääkärikoulutukseen. Hyväksytyt koulutuspaikat erikoisaloittain löytää täältä.

Entä muu palvelu?

Terveyskeskus- ja sairaalapalvelun lisäksi muuna palveluna YEK:een voidaan hyväksyä esimerkiksi tutkimustyötä, opetustyötä, varusmieslääkärin työtä, siviilipalvelua tai joissain tapauksissa ulkomailla tehtyä palvelua. Myös yksityisen työnantajan kautta tehtyä työtä voidaan hyväksyä. Muun työkokemuksen hyväksymisestä osaksi koulutusta päättää yleislääketieteen oppiaineen vastuuhenkilö.

 

Missä ajassa YEK tulee suorittaa?

Jos YEK:n opinto-oikeuden on saanut 1.1.2019 jälkeen, on se automaattisesti voimassa kuusi vuotta opinto-oikeuden myöntämisestä. Perustellusta syystä opinto-oikeuteen voi anoa lisäaikaa tiedekunnalta.

Voiko YEK:sta ja erikoislääkärikoulutusta suorittaa samanaikaisesti?

On hyvin tavallista, että YEK:sta ja erikoislääkärikoulutusta suoritetaan samanaikaisesti. YEK:een sisältyvän työjakson voi sisällyttää erikoislääkärikoulutukseen, mikäli tämä muutoin sopii erikoistumisopintoihin.

 

Lisätietoja YEK:sta voit etsiä osoitteesta laaketieteelliset.fi, YEK:n valtakunnallisesta opinto-oppaasta tai kysymällä esimerkiksi koulutusvaliokunnan puheenjohtajalta.