Ahdistaako YEK-vaihe? Etkö tiedä, mitä suorituksia tarvitset ja kuinka paljon? Ensiapua neuvottomille tarjoaa Tiia Mönttinen. Nuori Lääkäri -lehdessä 12.12. ilmestyvä kirjoitus ennakkoluettavissa netissä jo nyt!

Terveyskeskuspalvelu

Kaikkien erikoisalojen erikoislääkärikoulutukseen ja yleislääketieteen erityiskoulutukseen (YEK) sisältyy vähintään yhdeksän kuukauden koulutusjakso terveyskeskuksessa.  Yleislääketieteen erityiskoulutukseen voi halutessaan sisällyttää terveyskeskuspalvelua enintään 18 kuukautta. Terveyskeskuspalvelun tavoitteena on perehdyttää lääkäri perusterveydenhuollon toimintaan osana terveydenhuollon kokonaisuutta. Terveyskeskusjakson suorittamista varten tulee olla voimassa oleva opinto-oikeus yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja/tai johonkin erikoislääkäritutkintoon. Ilmoittautuminen läsnäolevaksi jatko-opiskelijaksi tulee tehdä vuosittain siihen saakka, kunnes koulutus on suoritettu loppuun. Ilmoittautumislomakkeet ja lisätietoa ilmoittautumisajankohdista löytyvät yliopistojen verkkosivuilta.

Jatko-opiskelijan ohjaajan tulee olla palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään. Tämä koskee niitä lääkäreitä, jotka suorittavat terveyskeskusjaksoa erikoislääkärin tutkintoa varten 1.8. 2011 lähtien. Lyhin palveluksi hyväksyttävä aika on yksi kuukausi (kalenterikuukausi tai 30 pvä) kokoaikaista palvelua. Koulutukseen kuuluvaa palvelua ei voi korvata virka-ajan ulkopuolisella päivystyksellä. Palvelua voidaan suorittaa myös osa-aikaisena, jos koulutuksen tavoitteet saavutetaan ja jos osapäiväinen palvelu on viikoittain vähintään 50% kokoaikaisesta palvelusta. Kokonaispalveluaika pitenee vastaavasti. Alin hyväksytty viikkotuntimäärä on 18.5 tuntia ja lyhin palvelujakso on tällöin 2 kuukautta.

Terveyskeskuspalvelun tulee olla monipuolista. Palveluun tulee sisältyä ajanvarausvastaanottoa vähintään kolmen kuukauden ajan ja sen lisäksi perehtymistä vähintään kolmeen muuhun eri toiminta-alueeseen, esimerkiksi päivystykseen, neuvolatoimintaan, kotisairaanhoitoon tai vuodeosastotoimintaan. Kokoaikaista päivystysmuotoista vastaanottoa ja vuodeosastotoimintaa voi olla yhteensä enintään kolme kuukautta. Palvelun sisältö selvitetään koulutusvastaavan antamalla koulutustodistuksella.

Terveyskeskuksen tulee täyttää yliopistojen asettamat laatukriteerit, mm ohjauksen ja koulutuksen suhteen. Ohjaukseen on varattava riittävästi aikaa ja koulutusta suorittavalla on mahdollisuus osallistua vähintään kerran kuukaudessa työpaikan ulkopuoliseen koulutukseen.

 

Yleislääketieteen erityiskoulutus eli YEK

Yleislääketieteen erityiskoulutus on käynnistynyt 1.5.2011. Sen sisältö vastaa aikaisemman perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen sisältöä (ns eurovaihe). Koulutus on edellytys oikeudelle toimia lääkärinä sairausvakuutuksen piirissä muissa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa kuin Suomessa.

Koulutusta suorittava lääkäri tekee lääkärin työtä laillistettuna ammattihenkilönä työnantajan ohjeiden ja valvonnan alaisena, mutta vastaa itse toiminnastaan. Jatko-opiskelijalla on oikeus saada ohjausta työstään. Erityiskoulutuksen kesto on Suomessa 2 vuotta. Tästä ajasta vähintään 9 kuukautta pitää olla terveyskeskuspalvelua ja 6 kuukautta työskennellä yliopiston hyväksymässä sairaalassa. Loput 9 kuukautta palvelusta voi suorittaa sairaalassa tai terveyskeskuksessa. Tästä yhdeksästä kuukaudesta kuusi kuukautta voi halutessaan suorittaa yleislääkärin tehtäviin suuntautuvassa terveysdenhuollon laitoksessa ja yksikössä, kuten tutkimusta tehden.

Jatko-opiskelijan oppimista seuraa nimetty ohjaaja, jonka tulee olla palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään. Tämä koskee niitä lääkäreitä, jotka suorittavat terveyskeskusjaksoa erikoislääkärin tutkintoa vasten 1.8. 2011 lähtien. Yleislääketieteen erityiskoulutuksessa terveyskeskuksjaksoa suorittavan lääkärin tulee olla palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään vähintään yhdeksän kuukauden ajan. Tätä palvelussuhdevaatimusta ei sovelleta niihin lääkäreihin, jotka ovat saaneet perusterveydenhuollon lisäkoulutusta koskevan opinto-oikeuden ennen 1.9.2010.

Koulutettavan lääkärin tulee osallistua säännöllisesti työpaikan järjestämiin toimipaikkakoulutuksiin sekä suorittaa terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään perehdyttävä vähintään 16 tunnin kurssimuotoinen koulutus. Terveyskeskuksjakson tulee sisältää vähintään kaksi tuntia viikossa ennalta suunniteltua henkilökohtaista ohjausta, josta osa voidaan toetuttaa myös ryhmämuotoisen.a Jatko-opiskelijalla tulee olla mahdollisuus päivittäiseen kokeneen lääkärin konsultoitiin.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen ja erikoislääkärikoulutuksen terveyskeskuksjakson hyväksyy opintosuoritukseksi yleislääketieteen oppiala siitä yliopistosta, johon koulutusta suorittava lääkäri on rekisteröitynyt tai jossa hänellä on opinto-oikeus.

Terveyskeskuspalvelun aikana tarvittavat dokumentit

 • yliopiston todistus opinto-oikeuden myöntämisestä ja selvitys aiemmista paveluista
 • jokaisesta jaksosta palvelutodistus, jonka tulee sisältää merkintä lyhyistäkin keskeytyksistä tai niiden puuttumisesta
 • jokaisesta jaksosta koulutustodistus
 • arvio jokainen terveyskeskuksesta sähköisesti 

Palveluiden laskeminen

Keskeytyspäiviksi ei lasketa mm. seuraavia:

 • vuosilomapäivät
 • lomarahavapaat
 • säästövapaat (palkalliset)
 • aktiivivapaat
 • päivystysvapaat
 • täydennyskoulutus (työn edellyttämä/palkallinen)
 • ulkomainen koulutus (palkallinen)

 Kun mm. seuraavien päivien yhteenlaskettu määrä ylittää 30 pv kalenterivuodessa, vähennetään ylimenevä aika suoraan palvelusta:

 • sairausloma (palkallinen)
 • tilapäinen hoitovapaa (palkallinen/palkaton)
 • pakottavat perhesyyt
 • äitiysloma, isyysloma, vanhempainvapaa
 • opintovapaalain mukainen opintovapaa
 • opiskelu (palkaton)
 • lukuloma kuulustelua varten
 • kertausharjoitukset

 Seuraavat päivät vähennetään suoraan palvelusta:

 • yksityisasia (palkaton)
 • virkavapaus/työloma (palkallinen/palkaton)
 • sairausloma/palkaton
 • hoitovapaa (palkaton)
 • vuorotteluvapaa (palkaton)
 • sopeuttamisvapaa

Lisätietoja YEK:sta ja terveyskeskuspalvelusta yliopistojen omilta nettisivuilta sekä lokikirjasta erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutukse yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

 

Nuori Lääkäri –lehti haastatteli Tampereen YEK-vaiheesta ja tk-palveluista vastaavaa Kristiina Tolvasta sähköpostitse asian tiimoilta.

1.     Mikä on yleisin ongelma YEK- ja tk-palveluita haettaessa hyväksiluettavaksi?

Se, että nykyisten vaatimusten mukaan (1.9.2010 alk.) pakollinen tk-palvelu 9 kk täytyy tehdä suorassa työsuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään, eikä sitä voi korvata millään välitysfirman kautta tehdyllä palvelulla. Aikaisemmin välitysfirman kautta sai tehdä, mutta määräykset ovat muuttuneet jo monta vuotta sitten. On mahdollista, että jonkun työkaveri saa vielä tehdä välitysfirman kautta, mutta se johtuu siitä, että hänen opinto-oikeutensa on ajalta ennen uusia määräyksiä. Kannattaa aina muistaa, että itseä koskevat säännöt ja vaatimukset määräytyvät sen mukaan, milloin on opinto-oikeuden saanut. Kaverin suoritustapa ei välttämättä ole sama kuin sinun.

2.     Miksi palveluita ei voi kerryttää virka-ajan ulkopuolisella päivystyksellä esim ilta- tai yötyönä enintään sen 3 kk aikana, jonka saa hyväksytettyä? Nykyään päivystyspisteitä keskitetään ja ilta- ja yöaikaa toimiminen on osa päivystävän lääkärin toimenkuvaa.

Palveluita ei voi kerryttää virka-ajan ulkopuolisella päivystyksellä, koska niinä aikoina ei ole koulutusta ja työ ei vastaa tk-palvelun tavoitteita. Tk-palvelun sisältövaatimuksista saat tietoa yleisistä määräyksistä sekä täyttäessäsi lokikirjaa.

3.     Miten suosittelet laskettavaksi osa-aikaiset palvelut, esim työaika 80 % 3 kk ajan? Näitä varmasti on nykyään enemmän ja enemmän.

Tämä on hyvin yksinkertaista matematiikkaa: jos olet töissä 3 kk, kertyy siitä n. 90 päivää (saat vaikka kalenterista laskemalla). Kokonaiskertymästä vähennetään puuttunut työaika 20 % eli 0,2 x 90 pv = 18 pv. Kertymä on silloin 72 päivää eli vajaat kaksi ja puoli kuukautta palvelua. Kannattaa myös muistaa, että 50 % on pienin osa-aikaisuus, joka hyväksytään YEKin tai erikoistumisen palveluissa ja lisäksi YEKiä varten pitää olla vähintään 3 kk kokoaikaista (100 % työaika) tk-palvelua, samoin sairaalapalvelua.

4.     Jos on paljon lyhyitä työsuhteita, suositteletko haettavaksi välipäätöstä.

En. Ohjeeni on: laskekaa itse, ottakaa selvää asioista ENNEN kuin teette hätiköityjä johtopäätöksiä ja kantakaa vastuu omasta opiskelustanne. Jos on esimerkiksi epäselvää, hyväksytäänkö jostakin paikasta suoritettua palvelua tai välitysfirman kautta tehtyä, kannattaa kysyä etukäteen. Silloin ei harmita jälkeenpäin. Suurimpaan osaan kysymyksistä vastaukset löytyvät myös yleisistä määräyksistä, jotka ovat kaiken kansan saatavilla täällä.

5.     Mitä terveisiä haluaisit lähettää YEK-palvelua suorittaville? Vinkkejä?

Todistuksista: toimita kunnolliset ja selkeät koulutus- ja palvelustodistukset. Palvelustodistuksessa pitää olla näkyvissä kaikki työsuhteen aikana tapahtuneet keskeytykset ja poissaolot. Palvelustodistuksen saa pyytämällä toimipaikan palkkatoimistosta tai vastaavasta. Palvelustodistus ei ole sama kuin työtodistus! Koulutustodistus pitäisi toimittaa jokaisesta eri tk:sta, jossa olet töissä. Muista myös palauttaa tk-arviointi sähköisesti. Kaikista todistuksista kelpaavat meille kopiot; säilytä alkuperäiset itselläsi, koska saatat vielä tarvita niitä myöhemmin.

Yleisestä asioinnista: Kun toimitat papereita meille, liitä niihin aina saate. Näin tiedämme, toimitatko papereita vain säilöön, oletko lähettänyt jotain jo aikaisemmin tai oletko hakemassa todistusta. Meillä on valtavasti opiskelijoita, joten emme millään pysty muistamaan jokaisen tapausta erikseen, vaikka kuinka haluaisimme. Viesti siis selkeästi ja ole ajoissa liikkeellä.

Muista suorittaa myös YEKin pakolliset teoreettiset koulutukset 16 h: sairasvakuutus ja sosiaalivakuutus.

Lue yleiset määräykset!

Nuori Lääkäri -lehti kiittää vastauksista!

Tiia Mönttinen, LL
Nuorten Lääkärien Yhdistyksen hallituksen jäsen

 

Lähteet:

http://www.uta.fi/med/ammatillinenjatkokoulutus/erikoislaakarintutkinto.html
http://www.uta.fi/med/ammatillinenjatkokoulutus/yleislaaketieteenerityiskoulutus.html
http://www.uta.fi/med/ammatillinenjatkokoulutus/yleislaaketieteenerityiskoulutus/terveyskeskuspalvelu/TK%20lokikirja%202014_TAMPERE_15%201%202014-1.pdf