Voiko lääkäri kieltäytyä vakaumuksensa pohjalta kirjoittamasta potilaille ehkäisyvalmisteita? Voiko gynekologi kieltäytyä erikoistumiskoulutuksessa raskaudenkeskeytysten suorittamisesta omantunnonsyistä? Entä kirurgi verensiirroista?

Kliinistä työtä tekevä lääkäri jää usein yksin eettisten ongelmien kanssa, eikä apua löydy kahvihuonekonsultaatioistakaan. Apuvälineitä eettisiin pohdintoihin on kuitenkin olemassa, ja niiden avulla jäsentää ja selkiyttää ajatteluaan ja löytää uusia näkökulmia vaikeisiin tapauksiin.

Henkilökohtaiseen vakaumukseen liittyvät kysymykset edustavat klassisia lääketieteen alan eettisiä ongelmia. Vaikka lääkäri ei henkilökohtaisesti työssään niihin törmäisikään, useimmat joutuvat kuitenkin jollain tasolla pohtimaan kantaansa esimerkiksi eutanasiaan, raskaudenkeskeytykseen, sijaissynnytykseen tai viime aikoina julkisuudessakin esillä olleeseen omantunnonvapauteen.

Osa lääkärin eteen tulevista aihepiirin ongelmista on puhtaasti eettisiä, esimerkiksi lääkärin eettisistä velvoitteista tai potilas-lääkärisuhteen erityispiirteistä kumpuavia ristiriitatilanteita. Tyypillisesti ongelmissa on vastakkain kaksi tai useampia eettisiä velvoitteita, esimerkiksi itsemääräämisoikeuden ja hoitamisen periaatteet. Käytännön elämässä tilanteet harvoin myöskään ovat oppikirjamaisen yksinkertaisia, vaan lääkäri joutuu pohtimaan potilaan kompetenssia, ymmärrystä päätöksen seurauksista, mahdollista ulkopuolista painostusta ja vaihtoehtoisia, potilaan hyväksymiä hoitomuotoja.

Ole selvillä säännöistä!

Vanhuksella todetaan levinnyt syöpä. Omainen pyytää, ettei lääkäri kertoisi potilaalle taudin todellista luonnetta, koska potilas “ei kestäisi tietoa eikä haluaisi kuulla sitä”. Miten lääkärin tulee toimia?

Lääkärin ammattiin liittyvissä eettisissä ongelmissa pärjätään harvoin pelkillä moraalifilosofisilla pohdinnoilla. Terveydenhuoltoa säätelevät lukuisat lait ja asetukset, työpaikoilla on omia ohjeistuksiaan ja yhdistykset julkaisevat eettisiä kannanottoja. Lääkärin onkin syytä perehtyä oman alansa säädösviidakkoon: esimerkiksi yllä mainitussa tapauksessa lääkärin velvollisuutta antaa tietoa vanhukselle säätelee Suomen lain mukainen potilaan oikeus saada selvitys terveydentilastaan ja myös salassapitovelvollisuus omaiselle annettavan tiedon suhteen.

Monet järjestöt Suomessa ja maailmalla julkaisevat omia eettisiä suosituksiaan, jotka eivät toki ole juridisesti sitovia, mutta joihin kliinistä työtä tekevä lääkäri voi kuitenkin nojautua eettisissä pulmatilanteissa. Suomen Lääkäriliitto on julkaissut yleisluonteiset lääkärin eettiset ohjeet, jotka ovat parhaillaan päivityksen alla; lisäksi liitolla on ohjeita koskien esimerkiksi kollegiaalisuutta, yhteistyötä yritysten kanssa ja lääkäripalvelujen markkinointia.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE) on antanut lausuntoja lainsäädännön tai yhteiskunnallisen keskustelun alla olevista mielenkiintoisista kysymyksistä, kuten kaupallisista geenitesteistä, raskaudenkeskeytysten viikkorajoista, hedelmöityshoidoista tai kudospankkitoiminnasta.

Salailu ei ole kollegiaalisuutta

Lääkäri epäilee kollegansa kirjoittavan potilailleen ja itselleen suuria määriä PKV-lääkkeitä; kollega on joskus töissä esiintynyt sekavasti. Kuinka lääkärin tulisi toimia?

Lääkärin ammattia pidetään professiona, jolle on ominaista lääketieteellinen erityisosaaminen, yhteinen eettinen arvopohja ja yhteiskunnan lailla säätämät erityisoikeudet. Lääkärien välinen kollegiaalisuus on tärkeä profession peruspilari. Sen ei pidä kuitenkaan estää puuttumasts toisen lääkärin toimintaan silloin, jos hänen havaitaan toimivan työssään virheellisesti tai epäeettisesti. Tyypillisesti tällainen tilanne voi tulla vastaan lääkärin sairastuessa tai käyttäessä päihteitä.

Yhteiskunnan muuttuessa myös julkisen esiintymisen normit ja kanavat kehittyvät erilaisiksi. Esimerkiksi sosiaalinen media ja muut sähköiset viestintäkanavat ovat herättäneet keskustelua lääkärikunnassa. Vaikka kanavat muuttuvat, eettiset periaatteet säilyvät samoina: salassapitovelvollisuus, potilaan parhaaksi toimiminen ja kollegiaalisuus. Esiintymisfoorumista riippumatta lääkärin käytöksen tulisi olla ammattikunnan arvon mukaista, sillä suuri yleisö kokee hänen edustavan lääkäriprofessiota myös hänen esiintyessään yksityishenkilönä. Lääkäriliitolla on ohjeet kollegiaalisuudesta ja sosiaalisessa mediassa toimimisesta.

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”185″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”480″,”style”:”width: 200px; height: 246px; margin: 15px; float: right;”,”typeof”:”foaf:Image”,”width”:”390″}}]]

Jos mistään muualta ei löydy vastausta eteen tulevaan eettiseen ongelmaan, kannattaa lähettää kysymys Lääkärien eettiselle foorumille. Kyseessä on lääkärijärjestöjen perustama eettisten asiantuntijoiden verkosto, jolle kuka tahansa lääkäri voi lähettää eettisen kysymyksen pohdittavaksi. Viime kädessä lääkäri joutuu tekemään eettiset ratkaisunsa itse – mutta hänen ei tarvitse olla yksin niitä tehdessään.

Anniina Palm
Kirjoittaja toimii Lääkärien eettisen foorumin asiamiehenä.

 

 

Lääkärien eettinen foorumi

Eettinen foorumi on perustettu vuonna 2003 Suomen lääkäriliiton, Finska Läkarsällskapetin ja Duodecim-seuran yhteistyönä. Tuolloin arkkiatri Risto Pelkonen ja emeritusprofessori Amos Pasternack totesivat, että tukea tarvittaisiin eettisiä kysymyksiä sisältävien kliinisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Eettinen foorumi ei ole virallinen eivätkä johtopäätökset ole päättävän tahon kannanottoja. Tarkoitus on antaa tukea lääkäreitä eettisesti haastavien kysymysten kanssa.

Kysymyksiä voi jättää eettisen foorumin sivuilla. Käsiteltäväksi tulee yleensä tapauksia, jotka jäävät lääkäreitä vaivaamaan jälkikäteen. Asiasta keskustellaan foorumin jäsenten välillä sähköpostitse ja asian etenemistä valvoo foorumin asiamies.

Kaikkiin jätettyihin tapauksiin vastataan. Foorumi on kuitenkin päättänyt olla ottamatta kanta  abstrakteihin periaatekysymyksiin kuten eutanasiaan tai lasten ympärileikkauksiin. Johtopäätösten on tarkoitus olla kliinisen päätöksenteon tukena käytännön työssä. Kysyjä saa vastauksen yleensä kuukauden kuluessa.

Eettisen foorumin käsittelemiä tapauksia julkaistaan anonyymeina Lääkäreiden eettisen foorumin sivuilla ja Fimnetin keskustelupalstalla sekä Lääkärilehdessä.

www.duodecim.fi/eettinen/

 

Psykiatriyhdistyksen eettinen neuvosto

Neuvoston tehtäviin kuuluu seurata yleistä psykiatriaan liittyvää eettistä keskustelua ja osallistua siihen aktiivisesti. Tarpeen tullen neuvosto valmistelee esityksiä ja kannanottoja psykiatrisen toiminnan tai yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta tärkeistä asioista. Esimerkkejä tärkeistä asioista ovat kollegiaalisuus, stigma ja oikeudenmukaisuus.

Työryhmän muodostavat puheenjohtaja Markku Eronen sekä lääkärit Anneli Larmo, Kristiina Golan, Venla Lehti, Mika Rautanen ja Kaisla Joutsenniemi. Jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Toimikunta järjestää puolivuosittain koulutuspäivien yhteydessä eettisen lounaan. Vakiintunut ja hyvää palautetta kerännyt keskusteluhetki nostaa esiin kaksi näkökulmaa ajankohtaiseen aiheeseen, joka saattaa jo valmiiksi jakaa mielipiteitä. Viimeisimpänä puhutti bentsodiatsepiinien käyttö.

Ritva Jokinen -palkinto jaetaan kunnianosoituksena vuoden eettisestä teosta, ja neuvosto valitsee sen saajan harkintansa ja sopivien ehdokkaiden mukaan. Vuonna 2013 palkinto myönnettiin psykiatri Eila Sailakselle.

Neuvostoa voi lähestyä eettisellä ongelmalla, joka liittyy potilastapaukseen, työpaikkaan tai työolosuhteisiin tai muuhun lääkäriyttä lähellä olevaan tilanteeseen, jossa useamman kollegan mielipide saattaisi olla hyödyksi. Tarkoituksena on auttaa koko lääkärikuntaa, mutta välttää päällekkäistä työtä Lääkäriliiton eettisen foorumin kanssa. Pääpaino onkin psykiatrisissa tapauksissa. Neuvostoon saa yhteyden Psykiatriyhdistyksen toimiston kautta osoitteesta psy@psy.fi.

Mika Rautanen

Lääkärin etiikan perusperiaatteita ovat elämän kunnioittaminen, ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus eli autonomia, oikeudenmukaisuus, hyödyn maksimoiminen ja hoitaminen, joista viimeinen sisältää hyvän tekemisen ja vahingon tuottamisen välttämisen periaatteet. Lääkäriliitto julkaisee maksutonta Lääkärin etiikka -kirjaa, joka on erinomainen perusopas aihealueeseen tutustumiseksi.