Vuoden 2022 virkaehtosopimusneuvotteluissa päädyttiin kunta-alalla poikkeukselliseen ratkaisuun, jossa lääkärien ja useiden muiden julkissektorin työntekijöiden palkankorotusten suuruus sidottiin muiden alojen myöhemmin sovittavaan palkkakehitykseen. Sopimuksen mukaan teknologiateollisuuden, kemianteollisuuden ja AKT:n kuorma-autoalan 1,9 prosenttia ylittävien palkankorotusten keskimääräinen erotus on huomioitava kaikissa kuntien ja hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimuksissa.  

Järjestelyllä haluttiin turvata se, että palkkakuopassa olevan julkisen sektorin palkat kehittyvät sopimuskaudella nopeammin kuin vientialojen palkat. 

Järjestelyllä haluttiin turvata se, että palkkakuopassa olevan julkisen sektorin palkat kehittyvät sopimuskaudella nopeammin kuin vientialojen palkat. Samalla kunta-alalla jäätiin kuitenkin elämään jännityksessä, sillä palkankorotusten tarkka määrä on ollut tähän saakka auki. 

Odotus päättyi maaliskuun alussa, kun JUKO, JAU ja KT pääsivät sopimukseen siitä, miten perälautamääräystä sovelletaan palkkoihin käytännössä. Perälautamääräyksen merkitys nousi lopulta varsin merkittäväksi (korottaa palkkoja noin 3,2 prosenttia vuosina 2023–2024), sillä kasvaneen inflaation myötä edellä mainituilla verrokkialoilla päädyttiin reippaisiin palkankorotuksiin. 

Vaikka raamit ovat nyt selvillä, jättää palkkaratkaisu työmarkkinapolitiikan penkkiurheilijoille edelleen kiinnostavaa seurattavaa. Palkkarahat on nimittäin mahdollista kohdentaa lääkäreille monella tavalla. 

Erikoistuvan lääkärin palkka voi teoriassa nousta yli 4000 euroon  

Kun huomioidaan sekä varsinaisten virkaehtosopimusneuvotteluiden tulokset ja nyt saavutettu perälautaratkaisu, nousee palkka Lääkärisopimusta soveltavilla palkansaajilla keskimäärin noin 21 % vuosien 2022–2027 aikana.

Kuviossa 1 on kuvattu sairaalalääkärien säännöllisen työajan palkkakehitys, mikäli korotukset jaettaisiin tasan kaikkien lääkärien taulukkopalkkoihin. Jos korotukset kohdentuisivat tällä tavalla, olisi sairaalassa erikoistuvan lääkärin tilanne tulevaisuudessa varsin hyvä. Palkka olisi työkokemuksesta riippuen viiden vuoden kuluttua 4 182,90 tai 4 7791,72 euroa. On kuitenkin hyvä huomata, että kyseessä on teoreettinen laskelma, sillä osa palkkavarojen kohdentamisesta päätetään paikallisesti ja luultavasti osalla lääkäreistä palkka nousee enemmän ja toisilla vastaavasti vähemmän. Suuri osa korotuksista on sidottu paikallisiin eriin, jotka on perinteisesti kohdentaneet suurelta olisin muille kuin erikoistuville. 

Kuvio 1: Sairaalalääkärien palkkakehitys, jos korotukset jaettaisiin kaikille tasan

Jo kesäkuussa 2023 monen sairaalassa työskentelevän palkkakuittiin on tulossa odotettu korjaus 

Joka tapauksessa palkkakehitys on nopeinta tulevina vuosina, sillä suurin osa korotuksista toteutuu ennen vuotta 2025. Jo kesäkuussa 2023 monen sairaalassa työskentelevän palkkakuittiin on tulossa odotettu korjaus, kun palkat nousevat kaikki erät huomioiden keskimäärin 5,6 %. Lisäksi kaikille Lääkärisopimuksen piiriin kuuluville maksetaan 10.6.2023 yhteensä 462 euron suuruinen kertaerä.   

Paikalliset erät, harmonisaatio ja uusi palkkausjärjestelmä keskeisessä roolissa  

Nyt sovituista korotuksista merkittävä osuus jaetaan ns. paikallisina erinä. Tämän vuoksi oheista ennustetta ei voi suoraan lukea lupauksena tulevien vuosien palkoista, eivätkä palkankorotukset eivät tule olemaan kaikille lääkäreille yhtä suuret. 

Jos kokonaisuudessaan palkat lääkäreillä nousevat sopimuskauden aikana 21 prosenttia, on tästä noin 12,1 prosenttiyksikköä paikallisia eriä – siis sellaisia korotuksia, joista työnantaja ja työntekijät sopivat työpaikoittain. Ajatus paikallisten erien taustalla on se, että niillä mahdollistetaan korotusten kohdentaminen paikallisesti tärkeimmiksi nähtyihin kohteisiin. Mikäli korotuksista ei päästä sopuun, päättää työnantaja korotuksen käyttötavasta. 

Erikoistuvien lääkärien kannattaa tänä keväänä olla tiiviisti mukana, kun työpaikoilla keskustellaan paikallisten erien käytöstä. 

Kuvio 2: Sairaalalääkäreiden euromääräinen muutos palkassa

Erikoistuvien lääkärien näkökulmasta näillä paikallisilla erillä olisi mahdollisuus parantaa esimerkiksi työvoimapulasta kärsivien erikoisalojen houkuttelevuutta erikoistumispaikkana. Paikallisia eriä voitaisiin myös kohdentaa myös muuhun kuin säännöllisen työajan ansion nostamiseen. Esimerkiksi päivystyskorvauksien kehittäminen voi olla yksi tärkeä paikallisten erien käyttökohde. Erikoistuvien lääkärien kannattaakin tänä keväänä olla tiiviisti mukana, kun työpaikoilla keskustellaan paikallisten erien käytöstä. 

Jo ennalta on työmarkkinaosapuolten kesken sovittu, että osa paikallisten erien summasta käytetään niin kutsuttuun palkkojen harmonisaation eli yhteensovittamisen toteuttamiseen ja lääkärien palkkausjärjestelmän uudistamiseen. Neuvotteluosapuolet ohjeistavat omia paikallisia toimijoita hankkeiden toteutustavasta kevään mittaan. 

 

Teksti: Joel Kontiainen  
Edunvalvontavaliokunnan puheenjohtaja 

Lähteet: 

Lääkäriliiton teemauutiskirje 9.3.2023: Lääkärien tulevat palkankorotukset

JUKO:n tiedote 7.3.2023: ”Kunta & hyvinvointialue | JUKO ja JAU tyytyväisiä: Palkankorotuksista syntyi sopu – Poikkeuksellisen laaja ratkaisu koskee lukuisia ammattialoja” 

KT Yleiskirje: Lääkärisopimuksen soveltamisalaa koskeva ohje vuoden 2023 erien jaosta sekä virka- ja työehtosopimus lääkärisopimuksen palkkausjärjestelmän kehittämisestä ja palkkojen yhteensovittamisesta (hyvinvointiala)